HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOJ IZVJEŠTAJNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI
Proglašavam Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2001.
Broj: 01-081-01-3349/2
Zagreb, 2. studenoga 2001.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


ZAKON O HRVATSKOJ IZVJEŠTAJNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Hrvatska izvještajna novinska agencija je pravna osoba koja ima status javne ustanove čije se ustrojstvo i način rada uređuje ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega. Osnivač javne ustanove Hrvatska izvještajna novinska agencija je Republika Hrvatska.

Članak 2.
Naziv javne ustanove je Hrvatska izvještajna novinska agencija. Skraćeni naziv Hrvatske izvještajne novinske agencije je Hina. Sjedište Hrvatske izvještajne novinske agencije (u daljnjem tekstu: Hina) je u Zagrebu. Hina može u skladu s ovim Zakonom i Statutom osnivati u zemlji i inozemstvu podružnice - dopisništva.

Članak 3.
Djelatnost Hine je prikupljanje i razašiljanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko-agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenoga, političkoga, kulturnog i gospodarskog života.

Članak 4.
Djelatnost iz članka 3. ovoga Zakona Hina obavlja kao javnu službu samo u slučajevima elementarnih nepogoda, epidemija, izvanrednog ili ratnog stanja. Svoje opće servisne vijesti i informacije Hina je dužna staviti na raspolaganje svim pretplatnicima u Republici Hrvatskoj pod jednakim uvjetima.

Članak 5.
Hina djeluje po načelima neovisnoga, nepristranog i profesionalnoga novinsko-agencijskog izvještavanja. Hina ne smije biti izložena bilo kakvim utjecajima koji bi mogli ugroziti točnost, objektivnost ili vjerodostojnost njezinih informacija. Hina ne smije, faktički ili pravno, doći pod vlasničku ili drugu interesnu kontrolu neke ideološke, političke ili ekonomske skupine. Hina će, prema raspoloživim sredstvima, stalno unaprjeđivati i razvijati svoje ljudske potencijale, tehnologiju i organizaciju. Hina je dužna razvijati mrežu svojih dopisništava, tako da svojim izvješćivanjem ravnomjerno obuhvati sve županije u Republici Hrvatskoj, a u izvještavanju iz Europe i svijeta potpunije odrazi interese hrvatske javnosti i medija sukladno programu rada i financijskom planu. Hina, sukladno svojim financijskim mogućnostima, sudjeluje u financiranju dopisništva.

II. JAVNOST I SAMOSTALNOST RADA

Članak 6.
Hina je samostalna.
Samostalnost Hine ogleda se posebno:
- u pravu Hine da samostalno obavlja djelatnost radi koje je osnovana,
- u financijskoj samostalnosti u skladu s ovim Zakonom, Statutom i ugovorima,
- u pravu Hine da putem nadležnosti svojih tijela uređuje, u skladu sa zakonom, svoje unutrašnje ustrojstvo i način rada,
- u pravu Hine da svojim općim aktima uređuje pitanja prijama radnika te njihova prava i dužnosti u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,
- u pravu novinara da daju mišljenje prigodom imenovanja glavnog urednika,
- u pravu Hine da može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, da može biti vlasnik pokretnih i nepokretnih stvari te da može biti stranka u postupcima pred sudom, drugim državnim organima i tijelima s javnim ovlastima.

Članak 7.
Rad Hine je javan.
Javnost rada Hine ostvaruje se posebno:
- u postupku imenovanja Upravnog vijeća Hine i glavnog urednika Hine,
- putem obveze Hine da pravodobno i istinito obavještava javnost o obavljanju svoje djelatnosti,
- u dužnosti Hine da korisnike svojih usluga na pogodan način obavještava o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i o drugim pitanjima koja se tiču obavljanja poslova za koje je osnovana,
- putem opće uloge koju ima njezin osnivač.

III. USTROJSTVO I TIJELA

Članak 8.
Unutarnje ustrojstvo Hine uređuje se njezinim Statutom, sukladno ovome Zakonu.

Članak 9.
Tijela Hine jesu:
- Upravno vijeće Hine,
- Ravnatelj Hine.

Članak 10.
Hinom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Članak 11.
Upravno vijeće Hine imenuje i razrješava Hrvatski sabor. Jedan član Upravnog vijeća Hine imenuje se iz reda zaposlenih u Hini, jedan član iz reda stručnjaka za medije, a ostala tri člana iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka. Član Upravnog vijeća Hine ne može biti državni dužnosnik, osoba koja obnaša neku dužnost u tijelima političke stranke te osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim tvrtkama zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa. Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 12.
Vlada Republike Hrvatske pokreće postupak izbora članova Upravnog vijeća Hine javnim pozivom. U javnom pozivu navode se uvjeti za imenovanje članova Upravnog vijeća, te rok za podnošenje prijedloga koji ne može biti kraći od 15 dana od objave poziva. Na temelju prispjelih prijedloga Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru članove Upravnog vijeća. Hrvatski sabor glasuje pojedinačno o svakom predloženom članu Upravnog vijeća Hine uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnoga saborskog odbora.

Članak 13.
Hrvatski sabor može razriješiti člana Upravnog vijeća prije isteka vremena na koje je imenovan:
- na vlastiti zahtjev,
- podnošenjem ostavke,
- ako svojim radom teže povrijedi ili više puta povrijedi zakon i druge propise koji se odnose na rad i obavljanje djelatnosti Hine,
- ako svojim radom prouzroči veću štetu Hini,
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom.

Članak 14.
Upravno vijeće Hine:
- donosi Statut na prijedlog ravnatelja,
- odlučuje o raspolaganju imovinom, u skladu sa zakonom i Statutom Hine,
- odlučuje o ulaganjima u razvoj Hine, u skladu sa zakonom i njenim Statutom,
- donosi plan razvoja i program rada,
- donosi financijski plan i godišnji obračun,
- prati i kontrolira zakonitost i uspješnost rada Hine,
- imenuje i razrješava ravnatelja Hine na temelju javnog natječaja,
- imenuje i razrješava pomoćnika ravnatelja na temelju javnog natječaja, a na prijedlog ravnatelja Hine,
- imenuje i razrješava glavnog urednika Hine na temelju javnog natječaja, a na prijedlog ravnatelja Hine i uz prethodno pribavljeno mišljenje novinara Hine,
- donosi opće akte,
- redovito, a najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru o svom radu,
- donosi poslovnik o svom radu,
- odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom i poslovnikom o svom radu.
Upravno vijeće Hine odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 15.
Ravnatelj Hine:
- vodi poslovanje Hine,
- predstavlja i zastupa Hinu,
- predlaže Upravnom vijeću Hine imenovanje pomoćnika ravnatelja, po provedenom javnom natječaju, te njihovo razrješenje,
- predlaže Upravnom vijeću Hine imenovanje glavnog urednika Hine po provedenom javnom natječaju, te njegovo razrješenje,
- predlaže Upravnom vijeću Hine donošenje Statuta,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.
Ravnatelj Hine može obustaviti od izvršenja akte Upravnog vijeća Hine ako smatra da su u suprotnosti sa zakonom, te o tome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske u roku od 24 sata. Ravnatelj Hine odgovoran je za zakonitost i uspješnost rada Hine. Prava, obveze i odgovornosti direktora naklade obavlja ravnatelj Hine.

Članak 16.
Za ravnatelja Hine može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin, ima visoku stručnu spremu, društvenog ili drugoga odgovarajućeg smjera u skladu sa Statutom, znanje engleskog ili drugoga svjetskog jezika i ima najmanje pet godina odgovarajućega radnog iskustva, u skladu sa Statutom.

Članak 17.
Ravnatelja Hine imenuje i razrješava Upravno vijeće Hine po provedenom javnom natječaju. Ravnatelja Hine imenuje se na vrijeme od četiri godine. Ravnatelja Hine Upravno vijeće Hine može razriješiti prije isteka vremena na koje je imenovan:
- ako sam to zatraži,
- ako ne postupa po propisima i općim aktima Hine,
- ako neosnovano odbije izvršiti odluke Upravnog vijeća Hine donesene u okviru njegove nadležnosti,
- ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzročiti Hini veću štetu,
- ako učestalo zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti zbog čega nastaju teškoće u obavljanju djelatnosti Hine.
Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju Hine se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.

Članak 18.
Glavnog urednika Hine imenuje Upravno vijeće Hine po provedenom javnom natječaju, a na prijedlog ravnatelja Hine i uz prethodno pribavljeno mišljenje novinara Hine. Ako novinari Hine ne daju na prijedlog glavnog urednika pozitivno mišljenje, ravnatelj Hine može odustati od prijedloga i predložiti drugu osobu. Ako Upravno vijeće Hine ne imenuje glavnog urednika zbog nedavanja pozitivnog mišljenja novinara Hine na prijedlog ravnatelja ili iz drugih razloga, postupak se predlaganja mora ponoviti.

Članak 19.
Ravnatelj Hine, pomoćnik ravnatelja Hine i glavni urednik sudjeluju u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja, a druge ovlaštene osobe na poziv Upravnog vijeća.

IV. RADNICI

Članak 20.
Na pravni položaj radnika, uvjete za zasnivanje radnog odnosa, plaće i druga pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se opći propisi o radu i kolektivni ugovor. Kad Hina obavlja svoju djelatnost kao javnu službu radnicima je ograničeno pravo na štrajk.

V. OPĆI AKTI

Članak 21.
Hina ima Statut, kojim se sukladno ovom Zakonu, pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, raspolaganje imovinom, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti Hine. Statut Hine donosi Upravno vijeće Hine na prijedlog ravnatelja. Suglasnost na Statut Hine daje Hrvatski sabor.

Članak 22.
Pored Statuta, Hina ima Pravilnik o radu i druge opće akte sukladno ovom Zakonu i Statutu Hine. Pravilnikom o radu uređuje se način prijama zaposlenika na rad, uvjete i način prijama vanjskih suradnika, položaj vanjskih suradnika, tijela koja odlučuju o prijamu, prava i obveze zaposlenih, uvjeti i način ograničenja prava na štrajk kako bi se, u interesu javnosti, osiguralo obavljanje djelatnosti Hine i ostala pitanja kojima se uređuje položaj zaposlenika u Hini. Druge opće akte u Hini donosi Upravno vijeće ako ovim Zakonom ili Statutom nije propisano da ih donosi ravnatelj.

Članak 23.
Statut i drugi opći akti Hine stupaju na snagu najranije danom objave. Način objavljivanja Statuta i drugih općih akata uređuje se Statutom.

Članak 24.
Hina je dužna odredbe Statuta i drugih općih akata kojima se uređuju uvjeti i način pružanja usluga, učiniti na pogodan način dostupnim javnosti.

VI. IMOVINA

Članak 25.
Sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Hine. Osnivač Hine Republika Hrvatska ima stopostotni udio u sredstvima za rad Hine.
Hina stječje prihode:
- na temelju ugovora s osnivačem,
- na temelju ugovora s korisnicima usluga,
- na temelju drugih poslova koje obavlja u okviru svoje djelatnosti,
- na temelju donacija.
Zbog osiguranja stvarne ravnoteže prihoda i rashoda Hine, na temelju programa rada i financijskog plana, Hina svake godine usklađuje cijene usluga s predstavnicima osnivača i korisnika.

Članak 26.
Sredstva za rad Upravnog vijeća Hine osigurava Hina.

Članak 27.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Hina ostvari dobit, ta se dobit može koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Hine, u skladu s ovim Zakonom i Statutom Hine.

Članak 28.
Hina odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Hine. Gubici Hine prvenstveno se podmiruju iz imovine Hine ili na drugi uobičajeni način a tek onda iz državnog proračuna.

Članak 29.
Hina ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom.

Članak 30.
Nad Hinom se ne može provesti stečaj bez suglasnosti Hrvatskoga sabora. Ako Vlada Republike Hrvatske u roku od 90 dana ne pokrije gubitke, ili ne donese odluku na koji način će gubitke pokriti, stečaj se može provesti.

Članak 31.
Nadzor nad zakonitošću rada Hine i općih akata obavljaju nadležna ministarstva, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.
Republička organizacija Hrvatska izvještajna novinska agencija "HINA" - osnovana Zakonom o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji "HINA" ("Narodne novine, br. 31/90.) nastavlja radom kao javna ustanova Hrvatska izvještajna novinska agencija.

Članak 33.
Sredstva, prava i obveze Hrvatske izvještajne novinske agencije "HINA" prelaze u cijelosti na javnu ustanovu Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju. Sve nekretnine i pokretnine, uključujući zgradu u Zagrebu, Marulićev trg 16, prelaze u cijelosti na javnu ustanovu Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju.

Članak 34.
Osnove za sklapanje ugovora po članku 25. ovoga Zakona osnivač i Hina utvrđuju sporazumno. Do sklapanja tog ugovora sredstva za rad Hine osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 35.
Vlada Republike Hrvatske donijet će najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona potrebne akte na temelju kojih će provesti upis u sudski registar Hine. Ravnatelj Hine će, uz suglasnost osnivača, provesti upis Hine u sudski registar.

Članak 36.
Upravno vijeće Hine imenovat će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Upravno vijeće će u daljnjem roku od 60 dana donijeti Statut Hine te raspisati natječaj i provesti postupak imenovanja ravnatelja Hine.

Članak 37.
Direktor Hine i glavni i odgovorni urednik Hine nastavljaju radom do imenovanja Upravnog vijeća i ravnatelja Hine, te glavnog urednika Hine u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 38.
Na sve odnose koji nisu uređeni ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o javnom priopćavanju.

Članak 39.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji "HINA" ("Narodne novine", br. 31/90.).

Članak 40.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612/10/01-01/01
Zagreb, 25. listopada 2001.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.