STATUT HINE – STUPIO NA SNAGU 17. SRPNJA

 

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (Narodne novine br. 96/01) Upravno vijeće Hine, Zagreb, Marulićev trg 16, na 3. sjednici održanoj dana 3. srpnja 2002. donijelo je  

 

STATUT HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Hrvatska izvještajna novinska agencija je javna ustanova čije su ustrojstvo, djelatnost  i način rada uređeni Zakonom o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (Narodne novine, br. 96/01) i ovim Statutom.

 

Osnivač javne ustanove Hrvatske izvještajne novinske agencije (u daljnjem tekstu: Hina) je  Republika Hrvatska.

 

Hina je pravna osoba i upisuje se u sudski registar.

 

Članak 2.

Hina je javno glasilo s programskim sadržajima nacionalne novinske agencije.

 

Hina djeluje po načelima neovisnog, nepristranog i profesionalnog novinsko-agencijskoga izvještavanja.

 

Prava i obveze novinara, odnosi između novinara, glavnog urednika i nakladnika, te njihova međusobna prava i obveze utvrđuju se, sukladno Zakonu o javnom priopćavanju, Statutom javnog glasila – Hine. 

 

Članak 3.

Svoje servise vijesti i informacija Hina je dužna, uz naknade u vidu pretplate, staviti na raspolaganje javnim glasilima i drugim korisnicima u Republici Hrvatskoj pod jednakim općim uvjetima, uvažavajući pri utvrđivanju cijena svojih usluga obveze osnivača da u javnom interesu potiče pluralizam medija. 

 

Hina obavlja svoje djelatnosti kao javnu službu samo u slučajevima elementarnih nepogoda, epidemija, izvanrednog ili ratnog stanja.

 

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE, ZNAK I PEČAT

 

Članak 4.

Naziv javne ustanove je: Hrvatska izvještajna novinska agencija.

 

Javna ustanova može poslovati i pod skraćenim nazivom.

 

Skraćeni je naziv javne ustanove: “Hina”.

 

Članak 5.

Sjedište Hine je u Zagrebu, Marulićev trg 16.

 

Članak 6.

Hina u svojem poslovanju rabi znak u grafičkom obliku – stiliziranu traku s crvenim i bijelim kvadratima na čijem se desnom kraju pridodaje skraćeni naziv : “Hina”.

 

Znak se štiti žigom.

 

Prijavu s detaljnim prikazom znaka Hine radi priznanja i upisa žiga u registar žigova pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo podnosi ravnatelj Hine.

 

Članak 7.

U pravnome prometu, uz potpis ovlaštene osobe, rabi se pečat Hine.

 

Pečat Hine sadržava naziv javne ustanove: “Hrvatska izvještajna novinska agencija – HINA”.

 

Osim naziva pečat sadržava i redni broj, a može sadržavati i druge oznake.

 

Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanja pečata propisuje ravnatelj Hine.

 

 

III. ZASTUPANJE JAVNE USTANOVE I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

 

Članak 8.

Ravnatelj Hine predstavlja i zastupa Hinu u zemlji i inozemstvu.

 

Ravnatelj zastupa Hinu samostalno.

 

Pri sklapanju pravnih poslova ravnatelj Hine dužan je pridržavati se ograničenja koja su utvrđena ovim Statutom.

 

Druge osobe mogu zastupati Hinu samo na temelju pisanog očitovanja ravnatelja, u skladu sa zakonskim propisima.

 

Članak 9.

Hina nastupa u pravnom prometu samostalno, sukladno zakonu, ovom Statutu i drugim svojim općim aktima.

 

Za obveze u pravnom prometu Hina odgovara cijelom svojom imovinom.

 

Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Hine, sukladno Zakonu o Hini.

 

 

IV. DJELATNOSTI  HINE

 

Članak 10.

Predmet poslovanja Hine su slijedeće djelatnosti:

 

- dnevni i periodični novinsko-agencijski servisi općeinformativnog sadržaja,

- komercijalne informativne novinsko-agencijske usluge i razni servisi poslovnih informacija,  

- informativni foto, audio, video i multimedijski servisi,

- dnevni i periodični novinsko-agencijski servisi za inozemstvo,

- projektiranje, izrada i upravljanje bazama podataka i vijesti,

- projektiranje, razvoj i isporuke sadržaja općih i specijaliziranih informacija za Web-

  korisnike,

- izdavačka djelatnost,

- istraživanje tržišta i ispitivanja javnog mišljenja,

- ugovorno zastupanje inozemnih novinskih agencija i drugih medija,  

- ostale djelatnosti nakladnika javnog glasila u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

 

V. UNUTRAŠNJI USTROJ

 

Članak 11.

Rad Hine obavlja se po organizacijskim dijelovima i jedinicama u sjedištu javne ustanove, te  podružnicama i dopisništvima u zemlji i inozemstvu.

 

Osnovni organizacijski dijelovi u sjedištu Hine jesu:

- Opće službe

- Uredništvo

- Informatika

- Razvoj

 

Unutrašnji ustroj, organizacija i zadaće organizacijskih dijelova i jedinica Hine , uključujući imenovanja, ovlasti i obveze voditelja pojedinih organizacijskih dijelova i koordinaciju rada pobliže se uređuju posebnim općim aktom (Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu), sukladno zakonu i ovom Statutu.

 

 

VI. NADZOR I UPRAVLJANJE

 

Članak 12.

Tijela Hine jesu:

 

- Upravno vijeće Hine

- Ravnatelj Hine

 

a) Upravno vijeće Hine

 

Članak 13.

Sastav, trajanje mandata, imenovanje i razrješenje članova, te osnovne zadaće i ovlasti Upravnog vijeća Hine uređeni su Zakonom o Hini i pobliže se uređuju ovim Statutom.

 

Način rada Upravnog vijeća Hine uređuje se Poslovnikom Upravnog vijeća (Poslovnik).

 

Ravnatelj Hine, pomoćnici ravnatelja Hine i glavni urednik sudjeluju u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja, a druge osobe na poziv Upravnoga vijeća.

 

Naknade za rad članova Upravnog vijeća utvrđuju se Poslovnikom.

 

Članak 14.

Upravno vijeće Hine:

Jamči i štiti:

-          samostalnost i neovisnost Hine, te ostvarivanje ostalih temeljnih obveza i prava Hine iz čl. 5. i čl. 6. Zakona o Hini.

Prati i kontrolira:

-          zakonitost i uspješnost rada Hine.

 Donosi:

-    opće akte: Statut, Pravilnik o radu i Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Hine,

-    Financijski plan i godišnji obračun,

-    Poslovnik o svome radu.

Imenuje i razrješava:

-    ravnatelja Hine na temelju javnog natječaja,

-    glavnog urednika Hine na temelju javnog natječaja, na prijedlog ravnatelja Hine uz   

     prethodno pribavljeno mišljenje novinara,

-    pomoćnike ravnatelja na temelju javnog natječaja, na prijedlog ravnatelja.

Utvrđuje:

-    prijedlog Osnova za sporazum Hine s osnivačem o pribavljanju sredstava za rad Hine (po        

    čl. 25. i 34. Zakona o Hini).

Podnosi:

-    redovito, a najmanje jedanput godišnje, izvješće Hrvatskom saboru o svome radu.

Odlučuje:

-    o ulaganjima za razvoj Hine,

-    o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom, o svome radu.

 

Članak 15.

Upravno vijeće Hine odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova, na način koji se  utvrđuje Poslovnikom.

                                                        

Članak 16.

Postupak javnih natječaja za imenovanja ravnatelja, glavnog urednika i pomoćnika ravnatelja Hine, prema Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Hine, Upravno vijeće pobliže utvrđuje posebnim odlukama.

 

Ugovore o radu s ravnateljem u ime Upravnog vijeća sklapa predsjednik, a ravnatelj ugovore o radu s glavnim urednikom i pomoćnicima ravnatelja, sukladno zakonu i općim aktima Hine.

 

Članak 17.

Sjednice Upravnog vijeća Hine saziva i vodi predsjednik Upravnog vijeća.

 

Prvu sjednicu Upravnog vijeća Hine do izbora predsjednika novoimenovanog Upravnog vijeća saziva i vodi najstariji član Upravnog vijeća.

 

Na prvoj sjednici ovjeravaju se mandati imenovanih članova Upravnog vijeća Hine.

 

Na prvoj sjednici biraju se predsjednik i potpredsjednik Upravnog vijeća, većinom glasova članova Upravnog vijeća, tajnim ili javnim glasovanjem.

 

b) Ravnatelj Hine

 

Članak 18.

Ravnatelj Hine vodi i organizira rad i poslovanje Hine, te je odgovoran za zakonitost i uspješnost rada Hine.

 

Ravnatelj Hine ima prava, obveze i odgovornosti direktora naklade u smislu Zakona o javnom priopćavanju.

 

Članak 19.

Ravnatelj Hine:

 

Predlaže Upravnom vijeću Hine:

- donošenje Statuta i nacrte drugih općih akata koje donosi Upravno Vijeće,

- plan rada, financijski plan i godišnji obračun,

- imenovanje i razrješenje glavnog urednika i pomoćnika ravnatelja,

- plan razvoja,

- osnove za sklapanje ugovora s osnivačem.

 

Provodi:

- odluke Upravnog vijeća Hine

 

 Donosi:

- opće akte za koje zakonom ili Statutom nije propisano da ih donosi Upravno vijeće.

 

Odlučuje:

-          o pravima i obvezama iz radnog odnosa u svojstvu poslodavca, u skladu sa zakonima, općim aktima Hine i Kolektivnim ugovorom.

 

Imenuje i razrješava:

- voditelje organizacijskih dijelova i jedinica Hine, po postupku i uz uvjete utvrđene odgovarajućim općim aktima Hine 

 

Podnosi:

- izvještaj o svom radu i radu Hine Upravnom vijeću najmanje jedanput godišnje

 

Ravnatelj Hine može obustaviti od izvršenja akte Upravnog vijeća Hine ako smatra da su u suprotnosti sa zakonom, te o tome izvijestiti Vladu u roku od 24 sata.

 

Ravnatelj Hine u sklopu svojih nadležnosti poduzima nužne mjere za provedbu financijskog plana i programa rada Hine, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ovim Statutom i drugim općim aktima Hine.

 

Ravnatelj Hine ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar.

 

Ravnatelj u slučaju odsutnosti imenuje osobu koja će ga zamjenjivati.

 

Članak 20.

Za ravnatelja Hine može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta propisanih zakonom ispunjava i ove uvjete:

- da je hrvatski državljanin,

- da ima visoku stručnu spremu, društvenog ili drugoga odgovarajućeg smjera,

- znanje engleskog ili nekog drugog svjetskog jezika,

- najmanje pet godina odgovarajućeg radnog iskustva,

- da ima odgovarajuće stručne, radne i organizacijske sposobnosti i uspješne

  rezultate u dosadašnjem radu,

- da nije stranački dužnosnik.

 

Prijavljeni kandidati za ravnatelja Hine dužni su uz prijavu na natječaj priložiti i svoju koncepciju rada i razvoja Hine.

 

Članak 21.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Hine raspisuje i provodi Upravno vijeće Hine.

 

Ako se na javni natječaj nitko ne javi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

 

Do imenovanja ravnatelja Hine, na temelju ponovljenog natječaja, Upravno vijeće Hine imenuje vršitelja dužnosti, ali najduže do godinu dana.

 

Članak 22.

Ravnatelja Hine Upravno vijeće Hine, po provedenom javnom natječaju, imenuje na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

 

Ravnatelja Hine Upravno vijeće Hine može razriješiti prije isteka vremena na koje je imenovan:

- ako sam to zatraži

- ako ne postupa po propisima i općim aktima Hine

- ako neosnovano odbije izvršiti odluke Upravnog vijeća Hine donesene u okviru njegove 

  nadležnosti

- ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči Hini veću štetu

- ako učestalo zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti zbog čega nastaju teškoće u

  obavljanju djelatnosti Hine

 

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju Hine se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.

 

Članak 23.

Pomoćnike ravnatelja, po provedenom javnom natječaju imenuje i razrješava Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja.

 

Pomoćnici ravnatelja imenuju se na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za pomoćnika ravnatelja.

 

Za pomoćnika ravnatelja Hine može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta propisanih zakonom ispunjava i ove uvjete:

- da je hrvatski državljanin,

- da ima visoku stručnu spremu,

- znanje najmanje jednog svjetskog jezika,

- najmanje pet godina odgovarajućeg radnog iskustva,

- da ima odgovarajuće stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

 

Poslovi i zadaće pomoćnika ravnatelja utvrđuju se pobliže Pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.    

 

c) Glavni urednik

 

Članak 24.

Glavnog urednika Hine imenuje Upravno vijeće po provedenom javnom natječaju, a na prijedlog ravnatelja Hine i uz prethodno pribavljeno mišljenje novinara Hine, u savjetodavnom izjašnjavanju putem tajnog glasovanja.

 

Mišljenje novinara o prijedlogu za glavnog urednika smatrat će se pozitivnim, ako prijedlog ravnatelja dobije potporu najmanje 50 posto glasova, u savjetodavnom izjašnjavanju kojemu je pristupilo više od 50 posto novinara u radnom odnosu s Hinom.

 

Ako novinari Hine ne daju o prijedlogu za glavnog urednika pozitivno mišljenje ravnatelj može odustati od prijedloga i predložiti drugu osobu.

 

Ako Upravno vijeće ne imenuje glavnog urednika zbog nedavanja pozitivnog mišljenja novinara Hine na prijedlog ravnatelja ili iz drugih razloga, postupak se predlaganja mora ponoviti.

 

Članak 25.

Glavni urednik:

-          samostalno utvrđuje i provodi godišnji plan rada Uredništva, sukladno programskom usmjerenju iz čl. 3. i čl. 5. st. 1. i 5. Zakona o Hini i Statutu javnog glasila-Hine, interesima javnosti , te potrebama i sredstvima Hine,

-          predlaže ravnatelju ustrojstvo Uredništva, imenovanje i razrješenje urednika i voditelja drugih organizacijskih jedinica Uredništva, u postupku i na način koji se pobliže uređuje Pravilnikom o unutrašnjem ustroju Hine,

-          ima pravo zatražiti zaštitu Upravnog vijeća, u slučaju povrede svoje uređivačke samostalnosti ili povrede načela neovisnosti Uredništva, pojedinih urednika i novinara u obavljanju novinarske profesije. 

-          redovito izvještava Upravno vijeće Hine i ravnatelja o svim pitanjima značajnim za rad Uredništva i podnosi im godišnji izvještaj o radu.

 

Glavni urednik odgovara za sve objavljene informacije u skladu sa Zakonom o javnom priopćavanju.

 

Članak 26.

Za glavnog urednika Hine može biti imenovana osoba koja osim uvjeta predviđenih Zakonom o javnom priopćavanju ispunjava i ove uvjete:

-          da ima visoku stručnu spremu,

-          najmanje pet godina radnog iskustva na novinarskim poslovima u javnim glasilima, od čega najmanje dvije godine na uredničkim poslovima,

-          znanje najmanje jednog svjetskog jezika,

-          da nije stranački dužnosnik, dužnosnik u tijelima izvršne vlasti ili zastupnik u Hrvatskom     saboru.

 

Prijavljeni kandidati za glavnog urednika dužni su uz prijavu na natječaj priložiti i svoj program rada u razdoblju za koje se natječu.

 

Glavni urednik imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

 

Članak 27.

Vijeće Hine može razriješiti glavnog urednika:

- ako postupa protivno propisima i općim aktima Hine

- ako ne provodi odluke i zaključke Upravnog vijeća Hine

- zbog nesavjesnog i nepravilnog rada čime nanosi Hini veću štetu

- zbog zanemarivanja ili nesavjesnog obavljanja svoje dužnosti zbog čega nastaju teškoće u

  realizaciji programskog usmjerenja i plana rada Uredništva

- na vlastiti zahtjev

- na prijedlog ravnatelja i uz prethodno pribavljeno mišljenje novinara Hine sukladno čl.14. Zakona o Hini.

 

Prije donošenja odluke o razrješenju, glavnom uredniku se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima razrješenja.

 

 

VII. RADNICI

 

Članak 28.

Na pravni položaj radnika, uvjete za zasnivanje radnog odnosa, plaće i druga pitanja koja nisu uređena Zakonom o Hini, primjenjuju se opći propisi o radu i Kolektivni ugovor Hine.

 

Kad Hina obavlja svoju djelatnost kao javnu službu radnicima je ograničeno pravo na štrajk, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona , te čl. 44. ovoga Statuta.

 

 

VIII. POSLOVANJE HINE

 

Planiranje

 

Članak 29.

Planiranje u Hini ostvaruje se godišnjim planom poslovanja, operativnim planovima i programima rada koje donosi Upravno vijeće Hine na prijedlog ravnatelja Hine.

 

Izvješća o poslovanju za razdoblja u toku godine i poslovnu godinu Upravnom vijeću podnosi ravnatelj.

 

Poslovna je godina kalendarska godina.

 

Razdoblja u toku godine određuje Upravno vijeće svojim Poslovnikom.

 

Financije

 

Članak 30.

Naredbodavac za izvršenje godišnjeg financijskog plana jest ravnatelj Hine.

 

Općim aktima, odnosno pravilnicima, pobliže se ureduje način na koji se obavljaju financijski i računovodstveni poslovi u Hini.

 

Revizija

 

Članak 31.

Revizija godišnjih financijskih i poslovnih izvješća Hine provodi se u skladu sa zakonom i odlukama Upravnog vijeća.          

 

 

IX. OPĆI AKTI

 

Članak 32.

Opći akti Hine su ovaj Statut Hine, kao temeljni opći akt, te pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opći način uređuju pojedina pitanja djelatnosti Hine.

 

Osim Statuta  Hina ima slijedeće opće akte:

- Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada,

- Pravilnik o radu,

- Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, plaćama i naknadama,

- Pravilnik o financijskom i komercijalnom poslovanju,

- Pravilnik o računovodstvu,

- Pravilnik o zaštiti na radu,

- Pravilnik o zaštiti od požara,

- Pravilnik o bazama podataka, arhivskoj građi i zaštiti podataka,

- Poslovnik o radu Upravnog vijeća,

- druge opće akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Nacrti općih akata će se učiniti dostupnima najmanje 15 dana prije usvajanja radi javne rasprave u Hini.

 

Statut i drugi opći akti stupaju na snagu najranije danom objave.

 

Način objavljivanja Statuta i drugih općih akata uređuje se Statutom, odnosno tim općim aktima.

 

 

X. IMOVINA I DOBIT

 

Članak 33.

Sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Hine.

 

Osnivač Hine Republika Hrvatska ima stopostotni udio u sredstvima za rad Hine.

 

Hina ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, ili tijela koje ona odredi, steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od 6 milijuna kuna.

 

Članak 34.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Hina ostvari dobit, dužna ju je upotrijebiti samo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.

 

Raspodjela dobiti  provodi se godišnjim obračunom i financijskim planom Hine, u skladu s programom razvoja i godišnjim planom rada Hine.   

 

Članak 35.

Hina stječe prihode:

- na temelju ugovora s osnivačem,

- na temelju ugovora s korisnicima usluga,

- na temelju drugih poslova koje obavlja u okviru svoje djelatnosti,

- na temelju donacija.

 

Osnove za sklapanje ugovora s osnivačem Hina i osnivač utvrđuju sporazumno, sukladno Zakonu o Hini.

 

Ugovori s korisnicima usluga Hine temelje se na Cjeniku Hine i Općim uvjetima pretplate na servise Hine.

 

Baza za izračun cijena pretplate državnih tijela na pojedine informativne servise Hine je cijena pretplate koja se po Cjeniku Hine primjenjuje za medije.

 

Zbog osiguranja stvarne ravnoteže prihoda i rashoda Hine, na temelju programa rada i financijskog plana, Hina svake godine usklađuje cijene usluga s predstavnicima osnivača i korisnika.

 

Postupak i način usklađivanja cijene usluga s osnivačem iz prethodnog stavka utvrdit će se pobliže Osnovama za sklapanje ugovora s osnivačem. 

 

 

XI. ZAŠTITA NA RADU

 

Članak 36.

U Hini se mora osigurati zaštita na radu te se u obavljanju poslova moraju provoditi mjere zaštite na radu (zaštita ljudi i imovine) u skladu sa zakonom i drugim propisima, međunarodnim  standardima, općim aktima i prirodom posla.

 

 

XII. JAVNOST RADA

 

Članak 37.

O obavljanju svoje djelatnosti Hina izvješćuje pravne osobe i građane:

- preko sredstava javnog priopćavanja,

- na drugi prikladan način koji osigurava otvorenost u izvješćivanju javnosti.

 

Hina je dužna odredbe Statuta i drugih općih akata kojima se uređuju uvjeti i način pružanja usluga, učiniti na pogodan način dostupnim javnosti.

 

O uvjetima i načinu rada odnosno poslovanja Hine zaposlenici se obavještavaju izravnim izvješćem od rukovoditelja, objavljivanjem općih akata i drugih odluka na oglasnoj ploči Hine, izvješćivanjem na skupovima zaposlenika i na drugi prikladan način.

 

Za javnost rada Hine odgovoran je ravnatelj Hine.

 

Članak 38.

Podatke o obavljanju djelatnosti i poslovanju ili uvid u dokumentaciju Hine sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama daje ravnatelj Hine ili osoba koju ravnatelj za to ovlasti.

 

Službene izjave ili obavijesti o radu tijela Hine (čl. 12. Statuta) daje predsjednik Upravnog vijeća, ravnatelj, te druge osobe koje ta tijela ovlaste.

 

 

XIII. POSLOVNA TAJNA

 

Članak 39.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave, podatci i zapisi utvrđeni kao poslovna tajna, čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama štetilo poslovnom, gospodarskom ili programskom interesu ili ugledu Hine.

 

Isprave, podaci, zapisi koji se smatraju poslovnom tajnom moraju biti obilježeni kao poslovna tajna. Poslovnu tajnu smiju drugima priopćavati samo ovlaštene osobe.

 

Članak 40.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposlenici Hine, bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

 

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Hini u skladu sa Zakonom i općim aktima.

 

Za određivanje poslovne tajne u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka, drugim propisima i općim aktima neposredno skrbi ravnatelj Hine ili druga ovlaštena osoba na temelju općeg akta ili ovlasti ravnatelja.

 

Povreda čuvanja poslovne tajne povreda je radne obveze.

 

Članak 41.

Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se priopćiti tijelima koja je za to ovlastio zakon, odnosno tijelima i  osobama kojima ovlasti proizlaze iz dužnosti koju obnašaju.

 

 

XIV. SINDIKAT I RADNIČKO VIJEĆE

 

Članak 42.

Zaposleni u Hini osnivaju sindikate prema svojim interesima i potrebama u skladu sa Zakonom.

 

Hina je dužna osigurati uvjete za rad sindikata, sindikalnih povjerenika i radničkog vijeća za ostvarivanje njihovih prava te prava zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i drugim propisima.

 

 

XV. ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 43.

Upravno vijeće, ravnatelj i djelatnici Hine imaju pravo i obvezu da u sklopu svojih poslova poduzimaju mjere zaštite i unapređenja okoliša.

 

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki je djelatnik dužan upozoriti ravnatelja Hine.

 

 

XVI. RAD U IZVANREDNIM UVJETIMA I OKOLNOSTIMA

 

Članak 44.

U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, Hina je dužna osigurati uvjete za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i u drugim izvanrednim okolnostima (čl. 3. st. 2. Statuta).

 

 

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 45.

Direktor Hine obvezan je u roku od osam dana od dana kada je donesen dostaviti Statut Hrvatskom saboru na suglasnost.

 

Članak 46.

Ovaj Statut stupa na snagu nakon pribavljene suglasnosti Hrvatskoga sabora, danom objave na oglasnoj ploči Hine.

 

Članak 47.

Po stupanju na snagu ovog statuta raspisat će se javni natječaj za ravnatelja Hine, u skladu sa Zakonom o Hini i ovim statutom.

 

Direktor Hine nastavlja s radom do imenovanja ravnatelja Hine.

                                                                     

Članak 48.

Opći akti Hine uskladit će se s ovim Statutom najkasnije u roku od šest mjeseci od njegova stupanja na snagu.

 

Do usklađivanja postojećih općih akata ili donošenja novih u skladu sa Zakonom o Hini i ovim statutom odgovarajuće se primjenjuju odredbe postojećih općih akata Hine, ako nisu u suprotnosti s ovim Statutom i Zakonom o Hini.

 

Glavni urednik i voditelji ostalih organizacijskih dijelova i jedinica Hine nastavljaju radom sve do imenovanja novih voditelja, na temelju Zakona o Hini, ovog Statuta i drugih općih akata donesenih u skladu sa Statutom.

 

Članak 49.

Vjerodostojno tumačenje odredaba Statuta daje Upravno vijeće Hine.

 

Članak 50.

Ovaj Statut se mijena i dopunjuje na način i po postupku za donošenje Statuta, u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

Klasa: 012-03/02-01                                                                                            

Urbroj: 540-02-1

Zagreb, 03.07.2002.                                                                                            

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Jadranko Crnić, v.r.

 

Suglasnost na ovaj Statut dao je Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2002. godine.

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Hine dana 17. srpnja 2002. godine, kada je i stupio na snagu.

 

Direktor

Mirko Bolfek, v.r.